Συχνές Ερωτήσεις

1) Πού αξιοποιούνται τα χρήματα που δωρίζονται;
Τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται  διατίθενται ολοκληρωτικά για την ενίσχυση των παρακάτω:

  1. ιατρική κάλυψη των μικρών ασθενών,
  2. εξασφάλιση εξειδικευμένων φαρμάκων, εξοπλισμού (π.χ. προσθετικά μέλη) και ιατρικών μεθόδων, απαραίτητων για την θεραπεία των παιδιών,
  3. ικανοποίηση βασικών αναγκών, τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.

Αυτοί οι τρεις αξόνες διακλαδίζονται γύρω από μια βασική ιδέα, τη βοήθεια των μικρών ασθενών, η οποία είναι ο στόχος και το έργο της εταιρείας μας

 

2) Γιατί επιλέχθη ο σύλλογος “ΕΛΠΙΔΑ”;
Τα κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή του συλλόγου “ΕΛΠΙΔΑ”, αγγίζουν δύο ειδών τομείς: τον πρακτικό και τον ιδεολογικό. Όσον αφορά τον πρακτικό τομέα, το σχολείο μας, Pierce, δεν διέθετε νομικά την δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό για την πλήρη υποστήριξη του έργου μας. Έτσι, με την συνεργασία με τον “ΕΛΠΙΔΑ”, αποκτήσαμε την δυνατότητα να έχουμε έναν εξειδικευμένο κοινό λογαριασμό με τους συνεργάτες μας, όπου θα γίνεται η συγκέντρωση και η διανομή των χρημάτων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τον ιδεολογικό τόμεα, δεν ήταν δύσκολο να κατανοήσουμε πως η νοοτροπία του “ΕΛΠΙΔΑ” είναι εξαιρετικά κοντά με την δική μας. Αφού πρώτα αποφασίστηκαν ορισμένοι τομείς για τους οποίους θα αξιοποιούνται τα χρήματα (βλ. πρώτη ερώτηση), στην συνέχεια οδηγηθήκαμε σε μια επίσημη συμφωνία συνεργασίας, η οποία προασπίζει πρωτίστως το συμφέρον των παιδιών, αλλά και την ασφάλεια των δωρητών. Το μόνο που μένει τώρα είναι εσείς να μας υποστηρίξετε, υποστηρίζοντας τους μικρούς ασθενείς!


3) Πώς γίνεται η μεταφoρά των χρημάτων στο κοινωνικό ταμείο του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ»;

Μέσω της σύνδεσης μεταξύ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Social Crowdfunding και του λογαρισμού της Τράπεζας Πειραιώς, δημιουργημένου για αυτόν ακριβώς τον σκόπο! Έτσι, τα χρήματα που δωρίζονται μεταφέρονται με ασφάλεια και αξιοποιούνται, αναμφισβήτητα, για τον σκοπό που δωρήθηκαν.


4) Τι είναι το Crowdfunding;

Ο όρος «Crowdfunding» αποδίδεται συνήθως με τον όρο «συμμετοχική χρηματοδότηση». Είναι μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι νέοι, ως επί το πλείστον, επιχειρηματίες για να χρηματοδοτήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους.
Η συμμετοχική χρηματοδότηση επιτρέπει στα φυσικά ή στα νομικά πρόσωπα που έχουν καταστρώσει διάφορα επιχειρηματικά σχέδια (να δημιουργήσουν μια νεοφυή εταιρεία, να εφαρμόσουν μια καινοτομία ή να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα), να βρουν κεφάλαια μέσω μιας ιντερνετικής πλατφόρμας. Τα κεφάλαια αυτά τα προσφέρουν οι χρήστες του Διαδικτύου, νομικά ή φυσικά, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε κάθε γωνιά της γης.
Το Crowdfunding στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
– στον φορέα του προγράμματος που αναζητεί χρηματοδότηση,
– στον διαχειριστή της διαδικτυακής πλατφόρμας που επιτρέπει στον φορέα του προγράμματος να έλθει σε επαφή με τους χρηματοδότες και συμβουλεύει τους τελευταίους για τη συγκεκριμένη επένδυση, και, τέλος,
– στους επενδυτές-χρήστες του Διαδικτύου που χρηματοδοτούν τον φορέα του προγράμματος.
Πρόκειται, επομένως, για μια μορφή άντλησης κεφαλαίων εναλλακτική της τραπεζικής δανειοδότησης ή κάθε άλλης δημόσιας χρηματοδότησης.


5) Τι είναι το Social Crowdfunding;

To Social Crowdfunding συνιστά την συλλόγη οικονομικών πόρων με την γνωστή μέθοδο του Crowdfunding, οι οποίοι αξιοποιούνται για την ωφέλεια της κοινωνίας. Δηλαδή, μέσω μικροδωρεών που λαμβάνουν χώρα σε αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, συγκεντρώνονται χρήματα τα οποία διατίθενται για την προσπάθεια επίλυσης κάποιου σύγχρονου κοινωνικού προβλήματος. Το Social Crowdfunding αποτελεί την συλλογική προσπάθεια ατόμων να συνεισφέρουν σε κοινωφελείς/φιλανθρωπικούς σκοπούς.

6) Τι είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις;
Πρόκειται για νέες μορφές επιχειρηματικότητας, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να καλύψουν το κενό της κρατικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας. Αναπτύσσεται για να καλύψει εκείνες τις ανάγκες της κοινωνίας για τις οποίες:
– δεν διατίθεται ο ιδιωτικός τομέας, εξαιτίας της απουσίας υψηλού κέρδους,
– δεν μπορεί ο κρατικός τομέας να συμβάλει, λόγω της απουσίας δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών μέσων.
Οι επιχειρήσεις αυτές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική αποτελεσματικότητα και λιγότερο στην οικονομική κερδοφορία.
Στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται οι μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί, και οι κοινωνικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


7) Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Ο βασικός νόμος είναι ο Ν. 4019/2011, ο οποίος προβλέπει τα της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.
Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία του 4019/2011 είναι και τα εξής:
– Οι ιδρυόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις καταγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
– Ο αστικός και συνεταιριστικός χαρακτήρας των κοινωνικών επιχειρήσεων με την έννοια ότι υπάγονται στο αστικό δίκαιο.
– Το καταστατικό υπογράφεται από επτά άτομα.
– Τα 2/3 των μελών μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα και το 1/3 νομικά.
– Τα φυσικά μέλη απαλλάσσονται από ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
– Δεν επιτρέπεται η διανομή των κερδών στα μέλη.
– Οι πόροι της κοινωνικής επιχείρησης προέρχονται από:
α) τις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης,
β) τις δωρεές τρίτων,
γ) και εισφορές δημόσιων οργανισμών.

Οι υποστηρικτές μας :